תקנון פעילות באנדל קיץ

1. כללי התקנון;

1.1 .תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות בעמוד הפעילותשלחברתאסוס ישראל(טכנולוגיות) בע"מ, ח.פ. 514846385 בשיתוף פעולה עם חברת בנדה בע"מ, ח.פ.51195703.
1.2 .הפעילות נערכת על-ידי אסוס ישראל (להלן "עורכת הפעילות" ו\או "החברה") בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "הפעילות").

2. תקופת הפעילות;

2.1 .הפעילות תחל ביום ראשון, ה-24.6.18 ותמשך עד ליום ראשון ,30.08.18 בחצות (להלן:"תקופת הפעילות").
2.2 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא ובלבד שהודעה כאמור תופיע דף הפייסבוק של החברה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה;

3.1 .ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה בלבד.
3.2 .הפעילות פתוחה לכל הגולשים(להלן "החבריםו/או המשתתפים.)"
3.3 .השתתפותבפעילות כרוכה ברכישת מחשב מסדרת ה-ZenBook של חברת ASUS. לאחר רכישת המחשב האמור לקוח שיהיה מעוניין להשתתף במבצע יתבקש להעלות את חשבונית הרכישה לאתר האינטרנט שכתובתו www.asusummer.co.il כולל הזנת המס' הסידורי של המחשב.
3.3.1 תנאי להשתתפות בפעילות הוא שהמחשב צריך להיות דגם מסדרת ה-ZenBook של ASUS, ששמו המסחרי מתחיל באותיות UX,אשר יובא על ידי אחד מהיבואנים הרשמיים המאושרים על ידי החברה ונרכש לאחר תחילת הפעילות בלבד שהינה ה-24.06.18.
3.4 ההשתתפות הינה עבור 500 הרוכשים הראשונים של המחשב בלבד והכול כמפורט בתקנון זה (להלן: "המשתתפים").
3.5 החברה תיצור עם המשתתפים קשר באמצעות באמצעות דואר אלקטרוני (כפי שנמסר על ידי המשתתף) ועל המשתתף לשלוח לחברה בחזרה הודעה פרטית עם פרטי התקשרות המלאים תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הזכייה
3.6 לא הגיב המשתתף, כאמור, החברה תפנה אל המשתתף הבא לאחריו, וכך חוזר חלילה עד שיימצא משתתף.
3.7 למשתתפים שנשלחו אליהם הודעות כאמור בסעיף 3.5 לעיל, ואשר לא הגיבו להודעה, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו\או מי מטעמה בעניין זה.

4. הפרסים

4.1. המשתתפים יהיו זכאים לקבל רמקול מתוצרת Ultimate Eras.

5. פסילת זוכה/זוכים בפעילות;

5.1 עורכת הפעילות רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פסילתו של משתתף/ת בפעילות אשר פעל/ה באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או באופן שאיננו תואם את רוח הפעילות זה ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים, והינה רשאית למנוע ממנו להשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו בה.
5.3 משתתף שנפסל על ידי עורכת הפעילות ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף בפעילות או לזכות בפרס, ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכת הפעילות ו/או כנגד מי מטעמה בשל פסילתו או אי השתתפותו בפעילות.

6.שונות;

6.1 הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
6.2 עורכי הפעילות רשאים לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי בתקנון יחייב מרגע פרסומו.
6.3 עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים בפרסים.
6.4 עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מוצגת הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת ההגרלה כאמור.
6.5 ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכי הפעילות לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילותו/או עם זכייתו ו/או בקשר עם הפרס.
6.6 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בת"א-יפו